Ambulance IZI-YBM PLN Antar Jenazah Buruh Tukang Kayu ke Sulbar