Kejadian Unik Ketika Uman bin Al-Khathab Hijrah ke Madinah